ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання інформаційно-консультаційних послуг (Редакція діє з 01.01.2024)
Цей публічний договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Пацан Михайло Віталійович (надалі – Виконавець) укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на умовах, що викладені нижче.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому Договорі нижче наведені терміни мають такі значення:

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на визначених умовах.
1.2. Договір – договір про наданняінформаційно-консультаційних послуг, укладений між Замовником і Виконавцем на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов.
1.3. Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти та Договору.
1.4. Замовник – особа, яка здійснила Акцепт цієї Публічної оферти.
1.5. Сайт Виконавця – веб-сторінка за адресою https://ua.learntoearn.global/, що належить Виконавцю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику інформаційно-консультаційні послуг шляхом організації доступу до навчальних онлайн-курсів на умовах цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити послуги на умовах цього Договору.
2.2. Перелік курсів та їх вартість визначаються на Сайті Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник самостійно знайомиться з умовами цього Договору на Сайті Виконавця.
3.2. Укладання Договору відбувається шляхом здійснення конклюдентних дій - Акцепту.
3.3. Акцепт здійснюється Замовником в наступний спосіб:
3.3.1. Оформлення замовлення та оплата Замовником замовлення на умовах цього Договору.
3.3.2. Оплата Замовником першого внеску за замовлення за умовами розстрочки
3.4. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Замовником умов цієї Публічної оферти.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Дотримуватися умов цього Договору.
4.1.2. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця.
4.1.3. Не поширювати отримані навчальні матеріали.
4.1.4. Не передавати третім особам дані для входу в особистий кабінет на сайті Виконавця.
4.1.5. Вказати коректну інформацію про себе (телефон, адреса електронної пошти, ім'я) при реєстрації на сайті.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Вимагати від Виконавця надання оплачених послуг відповідно до умов цього Договору.
4.2.2. Отримувати інформацію з питань організації надання послуг.
4.2.3. Замовник має право оскаржити блокування акаунту Виконавцем на навчальній платформі протягом 3- х діб з моменту блокування, надіславши відповідний запит на пошту: contact@learntoearn.global
4.3. Виконавець зобов'язаний:
  4.3.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг Замовнику.
  4.3.2. Інформувати Замовника про умови та порядок надання послуг.
4.3.3. Не розголошувати персональні дані Замовника, за виключенням випадків, передбачених чиним Законодавством України
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Отримувати від Замовника оплату за надані послуги.
4.4.2. Призупинити надання послуг Замовнику у разі порушення ним умов цього Договору.
4.4.3.
Виконавець має право припинити надання послуг та доступ до онлайн-платформи без повернення коштів Замовнику, якщо останній порушує правила етичної поведінки, а саме:
· Використовує нецензурну лексику, грубі або зневажливі висловлювання щодо інших користувачів, викладачів чи персоналу в межах онлайн-ресурсів Виконавця.
· Використовує словесні образи, погрози, непристойні натяки та інші дії, принижуючі честь та гідність інших осіб.
· Поширює образливу або недостовірну інформацію про інших користувачів, викладачів чи співробітників Виконавця.
· Іншим чином порушує норми моралі та етики поведінки онлайн.
В такому разі Виконавець має право заблокувати доступ Замовника до особистого профілю без можливості повернення сплачених за послугу коштів.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг визначається на Сайті Виконавця в залежності від обраного Замовником курсу.
5.2. Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі до початку надання доступу до курсу.
5.3. Виконавець має право змінювати вартість послуг, розмістивши інформацію про це на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за якість Інтернет-зв’язку Замовника.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Електрона пошта для подання скарги Замовником: contact@learntoearn.global
7.2. У разі недосягнення згоди, спори передаються на вирішення до суду відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір діє з моменту здійснення Замовником Акцепту протягом всього строку виконання сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.
8.2. Дострокове розірвання Договору можливе за згодою Сторін або в інших випадках, передбачених законодавством України.
8.3. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Пацан Михайло Віталійович
Код за ДРФО: 3272015390
email: mp@learntoearn.global
Створеноз